Będą nowe standardy w placówkach opieki

Dodano: 27 listopada 2017
miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Trwają prace nad przepisami, które mają zagwarantować osobom starszym i niepełnosprawnym wyższy standard opieki świadczonej w placówkach całodobowych. Jednym z działań ma być wprowadzenie górnego limitu 100 miejsc w placówce opieki.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ujawniło plany w zakresie poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki świadczonej wobec osób starszych i niepełnosprawnych w placówkach całodobowej opieki. Umożliwić ma to projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwiększy się też katalog sankcji, które może zastosować kierownik ośrodka pomocy społecznej, o ograniczenie wysokości świadczenia. Z sankcji tej kierownik OPS będzie mógł skorzystać w przypadkach: braku współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, odmowy zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywania jego postanowień lub nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia.

Wśród  nowych rozwiązań, które forsuje ministerstwo, znalazły się m.in.:

  • poszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych inspektorów urzędów wojewódzkich, co ma służyć ograniczeniu procederu nielegalnego prowadzenia placówek opiekuńczych; kary za nielegalne prowadzenie placówki mają zostać podniesione do 40 tys. zł;
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wojewoda będzie mógł cofnąć zezwolenie naprowadzenie oraz wydać nakaz wstrzymania działalności placówki ze skutkiem natychmiastowym (wojewodowie będą musieli prowadzić wykazy nałożonych kar pieniężnych);
  • ograniczenie miejsc w placówkach całodobowej opieki do max. 100 miejsc oraz zaostrzenie wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji osób świadczących usługi opiekuńcze w placówkach;
  • wprowadzony zostanie zakaz przyjmowania osób małoletnich, a w zakresie przyjmowania i przebywania w tego typu placówkach osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie wprowadzona kontrola sądowa;
  • zostaną złagodzone wymogi stawiane przed małymi placówkami do 5 mieszkańców (odejście od wymogu montowania dźwigu osobowego na rzecz innego urządzenia do przemieszczenia osób np. wózka);
  • pojawią się nowe zwolnienia z opłat za pobyt w dps w sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej z jednoczesnym skierowaniem dziecka przez sąd do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także w razie wydania wyroku oddalający powództwo o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat.;
  • wprowadzone zostaną odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
Źródło:

opr. na podstawie informacji z MPiPS

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel