Zmiany w wyborze dziennych opiekunów

Dodano: 28 czerwca 2018
opieka dzienna

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projektowane zmiany mają wprowadzić zmiany w wyborze dziennych opiekunów przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.

Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie otwartych i konkurencyjnych naborów zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce przy ich wyłanianiu będą stosowane zasady analogiczne jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze.

Zadania opiekuna

Dzienni opiekunowie stanowią jedną z form sprawowania opieki nad dziećmi umocowaną na gruncie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Do ich zadań należą w szczególności zapewnienie dziecku:

  • opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Wymagania na opiekuna

Dziennym opiekunem może zostać osoba fizyczna, która prowadzi działalność na własny rachunek lub zatrudniana – na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług – przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, jak również przez osoby fizyczne bądź osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
opieka nad dzieckiem

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel