Nagrody za nowatorskie rozwiązania

Dodano: 22 listopada 2017
puchar, nagroda

Dzień Pracownika Socjalnego to okazja do nagrodzenia osób i zespołów wyróżniających się w sposób szczególny nowatorskim podejściem do wyzwań, z którymi zmagają się instytucje pomocy społecznej.

Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku w Dniu Pracownika Socjalnego minister rodziny, pracy i polityki społecznej nagrodziła za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

W tym roku do ministerstwa zgłoszono 134 wnioski (60 w kategorii indywidualnej oraz 74 zespołowe). Przyznano 10 nagród (po 5 indywidualnych i zespołowych) oraz 13 wyróżnień.

Warto zaznaczyć, że nagradzane są przede wszystkim działania polegające na:

 • opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej,
 • wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie,
 • realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego,
 • realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym,
 • aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych

W tym roku nagrody zostały przyznane:

 • Pani Justyna Juszczak – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim – za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie poszerzania oferty wsparcia środowiskowego;
 • Pani Krystyna Wilisowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – za działalność na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego, w tym organizowanie wolontariatu w obszarze opieki nad dzieckiem oraz wspieranie środowiska lokalnego w celu rozwoju integracji międzypokoleniowej;
 • Pani Beata Wasiuta – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – za niekonwencjonalną działalność na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin, w szczególności dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego oraz kształtowania właściwych postaw wobec osób chorych;
 • Pani Dorota Stanisławczyk – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej – za niekonwencjonalną działalność na rzecz tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym także w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej tej problematyki;
 • Pani Wiesława Paszkiewicz – Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu – za działalność na rzecz osób bezdomnych i ich integrację ze środowiskiem lokalnym, a także uwrażliwianie społeczeństwa na ich problemy;
 • Klubowi Integracji Społecznej „PROGRESS” w Ostrołęce – za działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację innowacyjnych projektów z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej,  aktywizacji społeczno–zawodowej oraz budownictwa socjalnego;
 • Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – za działalność w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, w tym rozwój poradnictwa rodzinnego, tworzenie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz realizacja programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań;
 • Miejskiemu Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach – za działalność w zakresie szeroko rozumianego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu poprawy jakości ich życia oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej;
 • Zespołowi Profilaktyki Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach – za działalność na rzecz  rodzin z dziećmi – w kryzysie, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, wsparcia w pokonywaniu trudności życiowych, a także interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;
 • Stowarzyszeniu „Emaus” w Lublinie – za podejmowanie działań mających na celu wsparcie i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym prowadzenie spółdzielni socjalnych, promowanie dobrych praktyk, a także inwencję i wkład pracy w modernizację budynków, w których prowadzona jest działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Źródło:

mpips.gov.pl

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel