Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2018

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

Dodano: 15 stycznia 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego jest:
• Gmina/Miasto;
• .Powiat;
• Województwo.
Opracowaną dokumentację podpisują i składają do właściwego Wojewody:
• Wójt/Burmistrz /Prezydent Miasta;
• Starosta;
• Marszałek Województwa.
W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę inną, niż osoby wskazane powyżej, konieczne jest dołączenie właściwego upoważnienia.
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2018 określił następujące priorytety,
w ramach których będą dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego:
Priorytet I.
Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Priorytet II.
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
Priorytet III.
Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Priorytet IV.
Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dokumentację należy dostarczyć do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 19 lutego 2018 roku.

Źródło:

Na podstawie: MRPiPS

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

pracownik socjalny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelny miesięcznika „Pomoc społeczna dla praktyków”

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel