Pytania o „Opiekę 75+”

Dodano: 20 grudnia 2017
dotacja na wyposażenie stanowiska

Zapowiedziany na 2018 r. przez minister Elżbietę Rafalską program „Opieka 75+” wywołał sporo pytań. Wątpliwości budzi zarówno zakres możliwego wsparcia, jakie będzie można otrzymać z tego programu, jak i precyzyjna definicja osoby uprawnionej do skorzystania z oferty współfinansowanej z „Opieki 75+”.

Do kogo dedykowany jest program „Opieka 75+”?

Z wsparcia oferowanego w ramach programu skorzystać będą mogły osoby, które spełniają zarówno kryterium demograficzne, jak i kryterium miejsca zamieszkania. To pierwsze oznacza, że program kierowany jest do osób samotnych, a więc prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, w wieku co najmniej 75 lat.

Drugie kryterium stanowi, że program będzie realizowany tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców, bez względu na to, czy są to gminy miejskie, wiejskie czy wiejsko-miejskie. Istotne, że liczą się jedynie osoby zameldowane na pobyt stały. Co ważne oprócz liczby mieszkańców pojawia się także dodatkowy warunek, zgodnie z którym te samorządy muszą świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie (czyli przez osoby zatrudnione na umowę o pracę).

Na co można przeznaczyć środki?

Uczestnicząca w programie gmina może przeznaczyć środki na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób które już korzystają z takich usług i/lub na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Realizacja każdego z wyżej wymienionych zadań oznacza w praktyce dla gminy konieczność zwiększenia w 2018 r. liczby godzin tego typu usług względem 2017 r. Oczywiście, ten wymóg nie jest jednoznaczny (a przynajmniej nie w każdym przypadku) z obowiązkiem zwiększania zatrudnienia.

Gmina na realizację działań może otrzymać dotację celową, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Warunkiem otrzymania tego wsparcia jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu przez ośrodek pomocy społecznej z tej gminy. Po wypełnieniu wniosku w Centralnej Aplikacji Statystycznej trzeba przesłać go do właściwego Wydziału Polityki Społecznej, który do dnia 15 stycznia 2018 r. ma obowiązek przekazać je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Źródło:

Redakcja na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel