Schroniska z usługami opiekuńczymi

Dodano: 1 grudnia 2017
zabytkowy pałac

W systemie udzielania pomocy osobom bezdomnym pojawi się nowy typ schronisk. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przewiduje powstanie schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Jeśli zostanie przyjęta projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, powstanie nowy typ placówek – schroniska dla bezdomnych świadczące usługi opiekuńcze. Taka formuła ma umożliwić lepsze wspieranie osób wymagających częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych i higienicznych.

Projekt nowelizacji przewiduje, że osobie bezdomnej, która już posiada decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej będzie można przyznać tymczasowe miejsce na maksymalnie 4 miesiące w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  Co więcej, pomoc świadczona takiej osobie ma być też mniej sformalizowana, ponieważ zniknie przepis uzależniający udzielenie wsparcia od zawarcia z taką osobą kontraktu socjalnego.

Nowelizacja przewiduje także wydłużenie do końca 2020 r. terminu dostosowania ogrzewalni, noclegowni i schronisk do nowych standardów.

Źródło:

Opr. na podstawie informacji z MPiPS

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel