Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Dodano: 29 maja 2018
dowóz niepełnosprawnych

Obowiązujące przepisy prawa obligują gminy do zwrotu kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami w tych przypadkach, gdzie to właśnie oni zapewniają dowożenie i opiekę. Prawo oświatowe nie przewiduje żadnych kryteriów, na podstawie których ma być ustalana kwota refundacji. Obecne gminy mogą samodzielnie ustalać stawkę za 1 km przejazdu.

Do Senatu wpłynęła inicjatywa legislacyjna dotycząca Prawa oświatowego. Nowelizacja dotyczy delegacji dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, pozwalająca na określenie w drodze rozporządzenia kryteriów ustalania kosztów refundacji. Miałoby to na celu zapewnienie zwrotu kosztów „przejazdu wykonywanego w optymalny dla dziecka, ucznia i opiekuna sposób oraz uwzględniając w szczególności rodzaj niepełnosprawności, odległość miejsca zamieszkania od szkoły, miejsce pracy opiekuna i środek transportu”.

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
niepełnosprawni

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel